Hangzhou-Banlan-xixi

Store address: Xixi sixth space, No. 830, Hua Chiang Road, Wen Yi Road, Xihu District, Hangzhou

Telephone: 0571-88067050

Opening hours: Monday to Sunday 9:30-17:30